Ogłoszenie Łódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Artykuł sponsorowany
Łódzka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Jaracza 77/79 90 – 244 Łódź

Zaprasza do składania ofert

na wykonanie ogrodzenia z systemowych paneli Wiśniowski Vega 2D Super wysokości 1630 na słupkach 60 x 40 mm nieruchomości przy ul. Podgórnej 61 i Broniewskiego 38 w zasobach ŁSM w 2015r

Oferty należy sporządzić wg „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, którą można pobrać ze strony www.lsmjaracza.pl

W ofercie należy podać:
- Cenę wykonania robót
- Warunki gwarancji

Do oferty należy dołączyć:

  • Kosztorys ofertowy
  • Aktualne dokumenty i uprawnienia do występowania w obrocie prawnym
    - Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS
    - Kserokopię potwierdzenia wpłaty wadium
    - Udokumentowanie wiarygodności ekonomicznej i technicznej firmy wraz z referencjami z ostatnich 3 lat i stosowne oświadczenia
    - Polisę OC oferenta

Oferty i załączniki w zamkniętych dwóch kopertach z opisami:
- „Oferta na wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Podgórnej 61 i Broniewskiego 38 w Łodzi w 2015r” oraz „Załączniki do ofert na wykonanie ogrodzenia w 2015r” należy składać w terminie do 05.05.2015r w Sekretariacie Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn.

Za wykonaną usługę zapłacimy po otrzymaniu faktury VAT, nasz NIP 7240003734.

Dodaj ogłoszenie