Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipusz ogłasza negocjację cenową na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Skarbu Państwa, położonej w Sulęczynie przy ul. Żeromskiego 15, stanowiącej nieruchomości i ruchomości znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 3183/9 oraz nr 3183/11 obrębu Sulęczyno.

Sprzedaż prowadzona jest na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz.1153) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 78, poz.532) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych.

1. Przedmiotem negocjacji cenowej jest zorganizowana część przedsiębiorstwa w stanowiąca nieruchomości i ruchomości znajdujące się na działkach ewidencyjnych nr 3183/9 o powierzchni 1,5354 ha, nr 3183/11 o powierzchni 0,3571 ha w obrębie ewidencyjnym Sulęczyno, w miejscowości Sulęczyno przy ul. Żeromskiego 15, działki oznaczone w ewidencji gruntów jako użytek Bz, dla których Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą nr GD1R/00032668/6.

2. Na działkach znajdują się niżej wymienione obiekty wraz z infrastrukturą i wyposażeniem:

a. dworek pełniący funkcję budynku hotelowego z wyposażeniem.
Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z powierzchnią
zabudowy 566,38 m2. Ściany murowane, tynkowane, dach dwuspadowy
o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta
płytkami , panelami podłogowymi i wykładziną dywanową. Stolarka okienna- okna
drewniane skrzynkowe, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony
w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną i c.o.

b. budynek pełniący funkcję sali wykładowej z wyposażeniem, powierzchnią
zabudowy 141,76 m2. Budynek o konstrukcji murowanej z oblicówką drewnianą
od strony zewnętrznej i okładziną z płyt GK od wewnątrz.
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką
ceramiczną. Posadzka betonowa, pokryta płytkami oraz wykładziną rulonową.
Stolarka okienna- okna drewniane zespolone. Stolarka drzwiowa drewniana.
Budynek wyposażony w instalację wodno – kanalizacyjną, c.o oraz elektryczną.

c. budynek restauracyjny z wyposażeniem z powierzchnią zabudowy 383,92 m2,
czterokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony. Ściany murowane, otynkowane,
dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Posadzka
betonowa, pokryta płytkami, panelami podłogowymi i wykładziną dywanową.
Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa drewniana. Budynek wyposażony
w instalację wodno – kanalizacyjną, c.o., elektryczną. W budynku zlokalizowana
jest kotłownia z dwoma piecami olejowymi w tym jeden przystosowany
do ogrzewania paliwem stałym (pellet).

d. budynek magazynowo – gospodarczy z wyposażeniem, o konstrukcji murowanej,
otynkowany, z dachem typu stropodach, pokryty papą. Budynek bez
podpiwniczenia, jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 26,71 m2.

e. wiata o konstrukcji drewnianej pobudowana na rzucie koła z murowanym grillem
i kominem w części środkowej. Posadzka wyłożona kostką betonową (polbruk), dach
pokryty gontem bitumicznym. Wiata wyposażona w instalację elektryczną
i wodociągową.

f. nieruchomość od strony południowej w granicach działki ogrodzona płotem z
elementów stalowych na słupkach z cegły klinkierowej, z bramą wjazdową
rozsuwaną. Ponadto nieruchomość wyposażona w elementy infrastruktury
ogrodowej: wytyczone chodniki, lampy, ławki ogrodowe, fontannę.


3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla działek nr 3183/9 oraz nr 3183/11 Uchwałą Rady Gminy Sulęczyno
Nr XXIX/256/2014 z dnia 31 marca 2014 roku ustalono przeznaczenie, podstawowe: zabudowę usługową z zakresu usług: administracji, kultury, obsługi rekreacji turystyki, a także usługi z zakresu oświaty i wychowania, opieki społecznej, usługi handlu i gastronomii wraz z zielenią urządzoną w zabytkowym zespole dworsko-parkowym.

4. Obecnie w obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Do dnia 31.10.2013 roku nieruchomość wykorzystywana była na cele prowadzenia ośrodka szkoleniowo – wypoczynkowego.

5. Nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich.

6. Nieruchomość nie figuruje w rejestrze zabytków.

7. Nieruchomość figuruje w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

8. Cena wywoławcza przedmiotu negocjacji wynosi: 1.700.000 (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych 00/100).

9. W rozumieniu art. 2 pkt .27e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) przedmiotem dostawy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa i w oparciu o art. 6 pkt. 1 ustawy o VAT, do transakcji sprzedaży przepisy ustawy o VAT nie mają zastosowania.

10. W latach 2007-2013 na nieruchomość ponoszono nakłady inwestycyjne.

11. Dotychczas odbyły się dwa postępowania przetargowe:

a. publiczny przetarg ustny nieograniczony dnia 18.02.2015 roku
b. drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony dnia 30.04.2015 roku

12. Negocjacja cenowa odbędzie się w dniu 09.07.2015 r. o godzinie 11:00 w pokoju nr 17 w siedzibie Nadleśnictwa przy ul. Brzozowej 2, 83-424 Lipusz.

13. Do negocjacji cenowej mogą przystąpić osoby, które wpłacą zaliczkę oraz złożą zgłoszenie udziału w negocjacji cenowej wraz z załączonymi dokumentami o których mowa w warunkach negocjacji do dnia 07.07.2015 r. w siedzibie Nadleśnictwa od pon.-pt. w godz. 8:00 – 15:00 pokój nr 1 (sekretariat) lub prześlą w tym terminie pocztą (decyduje data wpływu).
Warunki negocjacji cenowej umieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lipusz http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lipusz/komunikaty_i_ogloszenia
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Nadleśnictwa.

14. Zaliczka w wysokości 170.000 zł, (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) może być wniesione w formie pieniężnej lub w formie gwarancji bankowej.
Zaliczkę w formie pieniężnej należy wnieść przelewem nie później niż do dnia wyznaczonego jako termin złożenia zgłoszenia udziału w przetargu (tj. 07.07.2015 r.), na rachunek bankowy Nadleśnictwa Lipusz nr 14 2030 0045 1110 0000 0040 3470, z dopiskiem: „ Zaliczka - negocjacja cenowa na sprzedaż nieruchomości w dniu 09.07.2015 r.". Z treści przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu zaliczka została wniesiona. Za datę wpłaty zaliczki przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na rachunek Nadleśnictwa.
Zaliczka w formie bezwarunkowej gwarancji bankowej, płatnej na każde żądanie, należy złożyć w formie oryginału w kasie Nadleśnictwa w terminie przewidzianym do złożenia zgłoszenia udziału w negocjacji cenowej.
Wymagany termin ważności zaliczki złożonej w formie gwarancji bankowej powinien wynosić, co najmniej 30 dni, licząc od dnia przeprowadzenia negocjacji cenowej.

15. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy przeniesienia własności zapłacić przelewem kwotę równą 100% ceny nieruchomości osiągniętej w wyniku negocjacji cenowej, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Nadleśnictwa Lipusz.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy przeniesienia własności (m.in. koszty notarialne, sądowe oraz podatki) ponosi nabywca.

16. Czynności związane z negocjacją cenową mogą być zaskarżone przez uczestnika negocjacji lub osobę niedopuszczoną do negocjacji na piśmie bezpośrednio do sprzedającego w terminie 7 dni od dnia negocjacji cenowej.

17. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy przeniesienia własności w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

18. Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia negocjacji cenowej bez ustalenia nabywcy nieruchomości.

19. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Lipusz w Lipuszu, przy ul. Brzozowej 2, pok.17 lub telefonicznie pod nr. (58) 680 07 86 , fax (58) 680 07 99 oraz e-mail: http://lipusz@gdansk.lasy.gov.pl. w godz. 8:00 do 14:00 w dni robocze.Nadleśniczy

Maciej Kostka

Czytaj także