Strategia ma ułatwić skuteczną współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami i instytucjami publicznymi. Opracowany projekt dokumentu RSI zostanie skonsultowany z podmiotami życia gospodarczego regionu łódzkiego.

Rozwój innowacji jest jednym z kluczowych elementów polityki Zarządu Województwa Łódzkiego. Mając to na uwadze Samorząd Województwa Łódzkiego rozpoczął prace nad nową Regionalną Strategią Innowacji „LORIS” 2030 r. Opracowanie strategii finansowane jest ze środków pochodzących z europejskiego funduszu europejskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zadanie to powierzone zostało wybranej w drodze przetargu firmie Deloitte, która będzie tworzyła dokument we współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego.

Regionalna Strategia Innowacji (RSI) ma wskazywać dziedziny oraz branże, w których region łódzki ma szansę stać się liderem - pod względem technologii, produktów czy badań. Ma ona również na celu wspomaganie władz regionalnych w zdefiniowaniu i wdrożeniu efektywnego systemu wspierania innowacyjności w regionie. Ważne jest, aby wyniki prac naukowych były wdrażane w przedsiębiorstwach, a także by oba środowiska umiejętnie ze sobą współpracowały mając na względzie wzajemne potrzeby oraz interesy strategiczne całego województwa. Projekt ma również ułatwić identyfikację potrzeb i oczekiwań wszystkich partnerów.

Punktem wyjścia do opracowania dokumentu jest szczegółowa analiza potencjału drzemiącego w regionie, jak również potrzeb poszczególnych grup interesariuszy, takich jak przedsiębiorstwa, instytucje naukowo-badawcze czy uczelnie wyższe. Istotną kwestią, która musi również zostać uwzględniona na etapie prowadzonych prac są zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące mechanizmów programowania rozwoju na lata 2014-2020. Zgodnie z nimi każdy region powinien określić swoje kluczowe aktywa i potencjał badawczo-rozwojowy tak, aby skoncentrować wysiłki i zasoby na ograniczonej liczbie priorytetów w regionie. Pozwoli to na skierowanie środków finansowych i skupienie wsparcia w obszarach oraz branżach, które mogą stać się konkurencyjne na skalę europejską, a nawet globalną.

Obecnie dominującymi priorytetami funduszy strukturalnych stają się badania, innowacje oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego, budowanie trwałych kooperacji pomiędzy sektorami nauki i biznesu, jak również rozszerzanie kompetencji w zakresie badań i innowacji. W świetle tych tendencji coraz większego znaczenia nabiera proces wdrażania RSI. Dlatego bardzo istotny jest udział szerokich gremiów społecznych w formułowaniu jej założeń, co zapewni wysoką jakość przygotowywanego dokumentu oraz pozwoli na uwzględnienie potrzeb poszczególnych grup interesariuszy.


Zgodnie z zakresem prac, strategia ma mieć bardzo praktyczny charakter. Oprócz diagnozy sytuacji, sformułowania celów strategicznych, wskazania instrumentów finansowania, zawierać będzie także określenie instytucji odpowiedzialnych za jej wdrażanie. Jednym z priorytetów jakie stawiają sobie wykonawcy – firma Deloitte i ŁARR - jest osiągnięcie porozumienia między wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w rozwój gospodarki regionu łódzkiego co do głównych priorytetów w zakresie wspierania innowacji.

Opracowanie projektu Regionalnej Strategii Innowacji jest realizowane przy zaangażowaniu kluczowych instytucji należących do środowisk biznesu, nauki oraz władz samorządowych w regionie łódzkim. Przewidziano także szerokie konsultacje społeczne w ramach pięciu konferencji konsultacyjnych w styczniu przyszłego roku w subregionach województwa łódzkiego. Dokument RSI 2030 powstanie w lutym 2013 roku.


Działania popularyzacyjne związane z pracami projektowymi obejmują m.in. organizację konkursu na plakat promujący innowacyjność wśród uczniów szkół województwa łódzkiego. Za kilkanaście lat obecni uczniowie szkół podstawowych będą decydowali o rozwoju gospodarczym regionu i o tym, czy będzie on miał innowacyjny wymiar. Bardzo ważne jest więc promowanie wśród nich postaw innowacyjnych i przygotowanie do wyzwań w tym zakresie w przyszłości.


Więcej informacji można znaleźć na: www.biznes.lodzkie.pl

Biuro Projektu
Departament ds. Przedsiębiorczości
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź, Pok. 0108
Tel./fax. 422919844/422919841
przedsiebiorczosc@lodzkie.plProjekt "Regionalna Strategia Innowacji- RSI 2030" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj także